ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CSC JÄKLEKÉMIA Hungaria Kft.

INFORMACE O SPRÁVĚ DAT

 

Jméno a kontaktní údaje správce

CSC JÄKLEKÉMIA Hungaria Kft.
Sídlo: 8111 Seregélyes, János major 025/58/A hrsz.
Registrační číslo společ: 07-09-031123
Daňové číslo: 12929210-2-07
Telefonní číslo: +36 1 77 70856
Fax: +36 1 20 43 048
E-mailová adresa: sales@remove-this.jaeklekemia.hu.

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů považujeme za naši prvořadou povinnost, abychom zachovali důvěrnost vámi poskytnutých osobních údajů a chránili je před neoprávněnými útoky. Proto věnujeme maximální péči a uplatňujeme nejvyšší a nejmodernější bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních údajů.

Naše společnost při zpracování vašich údajů dodržuje požadavky právních předpisů EU i Maďarska. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která zajišťují, že my i naši partneři splňujeme požadavky na ochranu osobních údajů.

Definice

V souladu s právními požadavky lze osobní údaje zpracovávat pouze pro legitimní účely, na základě odpovídajícího právního základu a v souladu se zásadami zákonnosti, korektnosti a transparentnosti. Za účelem dodržení těchto zásad vám poskytujeme základní definice zpracování údajů, které jsou použity i v tomto oznámení:

osobní údaje: "veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby".

zpracování: "jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení".

omezení zpracování: "označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování".

profilování: "jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, při níž se osobní údaje používají k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání charakteristik souvisejících s výkonem práce, ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem této fyzické osoby".

pseudonymizace: "zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již není možné identifikovat fyzickou osobu, jíž se osobní údaje týkají, aniž by bylo nutné poskytnout další informace, za předpokladu, že tyto další informace jsou uchovávány odděleně a jsou přijata technická a organizační opatření, která zajistí, aby nebylo možné provést žádné spojení s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou".

"systémem souborů" se rozumí "soubor osobních údajů strukturovaný jakýmkoli způsobem, ať už centralizovaný, decentralizovaný nebo strukturovaný podle funkčních nebo zeměpisných kritérií, který je přístupný na základě stanovených kritérií

správce: "fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce rovněž určena právem Unie nebo členského státu".

"zpracovatelem" se rozumí "fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce".

příjemce: "fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny nebo u kterého jsou zpřístupněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v souvislosti s individuálním šetřením v souladu s právem Unie nebo členského státu, nejsou příjemci; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování."

třetí strana: "fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel nebo osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje".

souhlas subjektu údajů: "svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým dává prohlášením nebo úkonem jednoznačně vyjadřujícím jeho souhlas najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají".

Právní důvody pro zpracování

Zpracování je zákonné pouze tehdy, pokud existuje odpovídající právní základ, který je definován v článku 6 GDPR takto:

(a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

(b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením této smlouvy;

(c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

(d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

(e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Operace zpracování údajů, ke kterým dochází při návštěvě našich webových stránek

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím vyhrazeného rozhraní na našich webových stránkách nebo e-mailem, kontaktujeme vás a odpovíme na vaše dotazy, přičemž účelem zpracování je kontaktovat vás, právním základem je váš souhlas.

Za účelem kontaktování vás mohou být zpracovávány tyto osobní údaje: vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování je omezena na dobu trvání kontaktu, takže vaše údaje nebudou po skončení kontaktu uchovávány, s výjimkou případů, kdy může být nezbytné uchovávat vaše údaje pro splnění zákonných povinností.

Zaznamenávání činností souvisejících s návštěvami webových stránek

Při návštěvě webových stránek, i když neposkytnete žádné osobní údaje, shromažďujeme určité údaje, které váš prohlížeč sdílí s naším serverem. Při návštěvě našich webových stránek tedy z technických důvodů a za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek shromažďujeme následující údaje (naše zpracování je založeno na oprávněném zájmu správce - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa
  • čas a datum návštěvy
  • časový rozdíl oproti greenwichskému času (GMT)
  • datum a čas návštěvy
  • stav přístupu/stavový kód HTTP
  • čas strávený na webových stránkách
  • webové stránky, ze kterých jste navštívili naše webové stránky
  • typ prohlížeče
  • jazykové nastavení prohlížeče

aplikace cookies

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se při návštěvě webových stránek ukládají do vašeho počítače a které jsou vytvářeny, ukládány a uchovávány navštívenými webovými stránkami.Nejpoužívanější prohlížeče (Chrome, Firefox atd.) obvykle ve výchozím nastavení přijímají a povolují stahování a používání souborů cookie, ale je možné je odmítnout nebo zablokovat změnou nastavení prohlížeče, případně soubory cookie uložené ve vašem počítači vymazat. Další informace o používání souborů cookie naleznete v nápovědě každého prohlížeče.

Existují dva hlavní typy souborů cookie, z nichž jeden nevyžaduje souhlas uživatele. Patří mezi ně soubory cookie "vstup uživatele", ověřovací soubory cookie, bezpečnostní soubory cookie zaměřené na uživatele, soubory cookie relace multimediálního přehrávače, soubory cookie relace vyrovnávání zátěže, soubory cookie přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Do druhé skupiny patří soubory cookie, které vyžadují souhlas uživatele a které jsou v případě, že zpracování začíná při návštěvě webu, uživateli sděleny a souhlas uživatele je vyžadován na začátku první návštěvy, jako jsou soubory cookie pro sledování sdílení obsahu na sociálních sítích, soubory cookie související s externí reklamou, soubory cookie pro vlastní analýzu návštěv.

Přijetí souborů cookie není povinné, ale upozorňujeme uživatele, že nepřijetí souborů cookie může ovlivnit fungování webových stránek a nemůžeme nést odpovědnost za to, že naše webové stránky bez přijetí souborů cookie nefungují podle očekávání.

Další informace o souborech cookie třetích stran (thirdpartycookie) naleznete na níže uvedených odkazech:

Podmínky služby Google Analytics - marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google - policies.google.com/privacy

Další nabídky a funkce našich webových stránek

1) Kromě výše uvedeného jsou na našich webových stránkách k dispozici další služby, které by vás mohly zajímat. Za účelem využívání těchto služeb můžete být požádáni o poskytnutí dalších osobních údajů, které budou vždy použity za účelem využívání aktuální služby, pro předem definované účely a na základě zákona.

2) Pro některé operace zpracování budou vaše osobní údaje zaslány zpracovateli údajů. Zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a pověřováni úkoly zpracovatelů údajů, kteří dodržují naše zásady, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno.

(3) Kromě toho mohou být vaše osobní údaje předávány třetím stranám v souvislosti s některými činnostmi zpracování, jako je účast na propagačních akcích nebo hazardních hrách, některé smlouvy nebo jiné služby, které organizujeme s našimi partnery. V každém případě vám poskytneme konkrétní informace o těchto operacích zpracování v informačních oznámeních týkajících se operací zpracování nebo pokud nás kontaktujete.

4.) Pokud je poskytovatel služeb nebo náš partner, který s námi má smluvní vztah, usazen mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o této skutečnosti informovat v informačním oznámení týkajícím se zpracování.

Děti/neplnoleté osoby

Naše nabídky jsou určeny pouze pro dospělé osoby. Osoba mladší 18 let nám nesmí zaslat vaše údaje bez souhlasu osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů může uplatnit níže uvedená práva tak, že nás kontaktuje na kontaktních údajích uvedených v tomto oznámení. Všechny žádosti o uplatnění práv budou vyřízeny do 25 dnů od jejich obdržení.

1. Právo na informace

Zásada spravedlivého a transparentního zpracování vyžaduje, aby subjekty údajů byly před zahájením zpracování informovány o skutečnosti a účelu zpracování, totožnosti správců, pověřenců pro ochranu osobních údajů, rozsahu zpracovávaných údajů, právním základu, době a způsobu zpracování a zpracovatelích údajů použitých pro zpracování. V rámci práva na informace mají subjekty údajů možnost požádat o informace o zpracování svých údajů, v takovém případě obdrží personalizované informace.

2. Odvolání souhlasu

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

3. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nebo integraci údajů, které se ho týkají a které zpracováváme.

4. Právo na výmaz/přepsání údajů

Subjekt údajů má právo požadovat výmaz svých údajů, které zpracováváme. Upozorňujeme, že žádost o výmaz bude zamítnuta, pokud existuje povinnost údaje uchovávat.

5. Právo na zablokování/omezení údajů

Subjekt údajů má právo požadovat omezení/blokování zpracovávaných údajů (jasným uvedením omezené povahy zpracování a zajištěním, že budou uchovávány odděleně od ostatních údajů).

6. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování jeho osobních údajů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci nebo v souvislosti s oprávněnými zájmy správce nebo třetí strany.

7. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.

8. Právo podat stížnost nebo zahájit řízení

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo zahájit řízení před dozorovým úřadem a právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívá, že došlo k porušení práva týkajícího se zpracování jeho údajů nebo výkonu jeho práv v souvislosti se zpracováním. V případě soudní ochrany může subjekt údajů podat občanskoprávní žalobu, která podléhá pravomoci soudu. Žalobu lze podle volby subjektu údajů podat také u soudu v místě jeho bydliště (seznam soudů a jejich kontaktní údaje naleznete na tomto odkazu: birosag.hu/ugyp.com/ugyp.com/birosag-kereso).

Kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu:

Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací Adresa: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 (1) 391-1400

Prosíme dotčené osoby, aby se před podáním stížnosti k dozorovému úřadu nebo soudu obrátily na naši společnost, abychom mohli problém co nejdříve urovnat a vyřešit.

Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme přítomnost na sociálních médiích a platformách, abychom je využívali ke komunikaci s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a k poskytování informací o našich službách. Při používání jednotlivých platforem se řídíme zásadami ochrany osobních údajů dané platformy. Pokud není v našem oznámení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, budeme zpracovávat údaje zpracovávané při používání naší platformy po dobu, kdy s námi uživatelé platformy komunikují jejím prostřednictvím.

Zpracovatelé údajů

Pro některé služby využíváme zpracovatele údajů, se kterými ve všech případech uzavřeme smlouvu o zpracování údajů a o kterých poskytneme informace.