OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

CSC Jäklekémia Hungária Kft,

CSC Jäklekémia Hungária Kft,

I. OBECNÁ ČÁST

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny dodávky a prodeje dodavatele a na všechny následné smlouvy a jiné transakce se zákazníky. Jakékoli jiné podmínky dodávek a prodeje se zakládají pouze na samostatné písemné dohodě mezi smluvními stranami a jakékoli jednostranné doložky nebo omezení ze strany zákazníka jsou neplatné. Změna všeobecných obchodních podmínek nebo odchylka od nich je v jednotlivých případech možná pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem dodavatele.

II. NABÍDKY, OBJEDNÁVKY

1. Písemné nabídky Dodavatele jsou platné do data uvedeného v nabídce. Dodavatel je oprávněn nabídku stáhnout v případě zvýšení ceny v důsledku změny ceny surovin/měnového kurzu o více než 5 % v HUF. 2. Smlouva o dodávkách je uzavřena po písemném potvrzení písemné objednávky, kterou obdrží Dodavatel. Obsah potvrzení objednávky musí být totožný s obsahem smlouvy. Dodavatel je vázán pouze dodávkou jím potvrzených výrobků. Pokud zákazník zruší objednávku po písemném potvrzení objednávky, zaplatí dodavateli penále ve výši 40 %. Výše penále se stanoví na základě čisté hodnoty objednaného množství zboží. Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

2.

DODÁVKA/PŘEPRAVA/PLNĚNÍ

Dodávka se uskuteční za ceny a za podmínek potvrzených Dodavatelem. Dodací lhůta začíná běžet po obdržení všech dokumentů a materiálů nezbytných pro splnění objednávky. Dodací lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že Dodavatel oznámil svou připravenost k dodání, ale dodání zboží není možné z důvodů, které nejsou na straně Dodavatele.

2. Dodavatel se může odchýlit od smlouvy v případě zásahu vyšší moci (článek XII). 3. Objednávky se mohou týkat množství na obalovou jednotku Dodavatele nebo na její celočíselné násobky. 3. Dodavatel je povinen dodávat prodejní jednotky (IBC, sudy, lahve, plechovky) pouze při 100% nasycení. Dodavatel je povinen dodávat zboží klasifikované jako nebezpečné zboží pouze osobám, které jsou držiteli licence a daňového čísla ve smyslu platných právních předpisů.

3. Dodávka se uskutečňuje na náklady a riziko příjemce. U zboží prodávaného bez přepravného nese dodavatel přepravné, nikoli však riziko vyplývající z přepravy. 4. Náklady na případné zvýšení cel, daní nebo jiných veřejných poplatků po uzavření smlouvy nese zákazník.

Kvalita Zboží se považuje za vyhovující nebo za splněnou dohodnutou specifikaci, pokud má tyto vlastnosti v době odeslání.

5. Nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození zboží přechází, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, na dopravce při dodání nebo na zákazníka v případě vlastní přepravy. 6. Dodavatel si vyhrazuje právo volby trasy a způsobu přepravy. Případné dodatečné náklady vyplývající ze zvláštních požadavků zákazníka na přepravu nese zákazník.

IV.

Kvantitativní převzetí: Podpis dodacího dokladu (dodacího listu/CMR) Zákazníkem nebo jeho jménem představuje kvantitativní převzetí zboží - včetně řádného a přijatelného balení a stavu zboží, jakož i shody s příslušnými čísly LOT/parcel a datem spotřeby zboží. Přijetí množstevní reklamace je podmíněno přiložením fotografického záznamu, který podrobně popisuje skutečnost jakéhokoli nedostatku nebo poškození, množství poškozeného zboží nebo nedostatku, jedinečné identifikační číslo a je potvrzen čitelným podpisem řidiče, který dodávku provedl, a Zákazníka/Odběratele. Převzetí jakosti: Převzetí jakosti zboží se provádí do 24 hodin od převzetí zboží, a to pouze z materiálu v původním obalu. V případě vadného plnění je Zákazník povinen neprodleně písemně informovat Dodavatele a poskytnout mu veškeré informace postačující k posouzení reklamace kvality. Důkazní břemeno za případné prodlení s uplatněním reklamace nese zákazník. V případě nevyhovujícího zboží může zákazník požadovat dobropis nebo výměnu pouze v případě, že nevyhovující zboží bylo vráceno.

V. STRUKTURA VÝROBKU

Aplikace, použití, zpracování a manipulace se zbožím, které Dodavatel obdržel a dodal od třetí strany (výrobce), jsou mimo kontrolu Dodavatele, a proto za ně nese výhradní odpovědnost Zákazník. Ústní nebo písemná doporučení Dodavatele k použití nejsou závazným návodem a nezbavují Zákazníka povinnosti provést řádnou kontrolu dodaného zboží s ohledem na jeho zamýšlené použití a účel. Registrované použití podle nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU) nepředstavuje dohodu o určitých parametrech zboží a registrované použití se nepovažuje za smluvně zaručené nebo dohodnuté použití. Před uzavřením smlouvy je výhradní odpovědností zákazníka ověřit, zda zamýšlené použití zboží odpovídá konkrétnímu použití výrobku podle nařízení REACH.

VI. OBALY

(kontejnery IBC - kontejnery STS - sudy - balóny - plechovky - palety) Dodavatel je povinen dodávat zboží zákazníkovi pouze v obalech, které jsou v souladu s ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Za použití a poskytnutí různých obalových materiálů je Zákazník povinen dodržet níže uvedené podmínky a zaplatit poplatky.

  • Není-li písemně dohodnuto jinak, bude obalový materiál fakturován společně se zbožím, lhůta splatnosti rohlíků: 30 dnů.
  • V případě platby předem musí být hodnota obalového materiálu uhrazena předem vedle hodnoty zboží.
  • V případě smlouvy bude obalový materiál uveden dodavatelem na potvrzení objednávky a fakturován zákazníkovi za cenu v něm uvedenou.
  • Dodavatel zajistí vrácení obalového materiálu, pokud dodal i obalový materiál, pokud to zákazník při objednávce písemně uvedl, v okamžiku dodání. Cena za to je vždy individuální nabídkou.
  • Zákazník písemně určí časové intervaly, ve kterých mají zaměstnanci v jeho provozovně vydávat obalové materiály dopravci Dodavatele.

Objednatel je dále povinen vrátit Dodavateli veškeré obaly převzaté od Dodavatele v souladu s požadavky na silniční přepravu ADR (prázdné, nepoškozené, s nepoškozeným kováním, bez vnějších a vnitřních nečistot a cizích látek, cizích nálepek, cizích štítků, cizích nálepek, cizích označení). Kromě toho musí být veškerý obalový materiál předaný nebo vrácený Dodavatelem Objednateli přepravován pouze na čitelně vyplněných úředních dodacích listech. Dodací list musí obsahovat následující údaje: V případě IBC kontejnerů musí být na dodacím listu uvedeno celé jméno zákazníka, typ obalu, číslo šarže, jedinečné identifikační číslo dodavatele CSC Jäklekemia, datum a místo převzetí a jméno osoby přebírající dodávku. Dodací list vystavený Zákazníkem musí být opatřen razítkem Zákazníka a čitelně podepsán osobou k tomu oprávněnou. Dodací list musí splňovat požadavky ADR jak z hlediska formy, tak obsahu. Výše uvedené požadavky se výslovně vztahují i na palety dodané Dodavatelem Zákazníkovi. Pokud Zákazník nedodrží podmínky pro vrácení obalových materiálů, bude hodnota rolí účtována po 60 dnech. Dodavatel zkontroluje obaly vrácené do provozovny Dodavatele a v případě, že neexistuje důvod pro vyloučení, připíše Zákazníkovi jejich hodnotu v souladu s výše uvedenými zásadami. Důvodem k vyloučení je, pokud je obal nepoužitelný nebo znečištěný do té míry, že jeho další použití není možné.

Poplatky za vyčištění a obnovu obalu: pokud Zákazník vrátí Dodavateli obal ve znečištěném stavu nebo neúplný či poškozený, Dodavatel si účtuje poplatek za vyčištění a obnovu obalu. Dodavatel má právo kdykoli stanovit výši těchto poplatků. Dodavatel poskytne na žádost zákazníka informace o aktuální výši poplatků za čištění a obnovu.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny zboží se provádí - na základě faktury - bankovním převodem na základě vystavené faktury ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě informací o platební neschopnosti nebo úvěruschopnosti zákazníka je dodavatel oprávněn odstoupit od všech smluv týkajících se probíhajících dodávek nebo uskutečnit další dodávky pod podmínkou poskytnutí odpovídajícího zajištění, včetně poskytnutí zálohy. V případě prodlení s platbou je Dodavatel oprávněn zkrátit platební podmínky a/nebo učinit všechny nesplacené dluhy splatnými. Platba se považuje za provedenou okamžikem připsání celé částky na bankovní účet Dodavatele.

X. OPOŽDĚNÁ PLATBA

V případě opožděné platby bude Dodavatel účtovat úrok z prodlení ve výši dvojnásobku základní úrokové sazby platné v centrální bance. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečnou náhradu škody vzniklé v důsledku opožděné platby nebo neplnění. V případě prodlení s plněním ze strany Odběratele uhradí Odběratel Dodavateli veškeré náklady, které mu vzniknou při vymáhání nároku Dodavatele (odměna advokáta, poštovné za oznámení apod.).

XI. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Zákazníka až poté, co Zákazník zcela splní své platební povinnosti. Zákazník je oprávněn používat zboží v rámci své podnikatelské činnosti, dokud bude plnit své platební závazky ve lhůtách splatnosti uvedených na fakturách. Zákazník tímto postupuje Dodavateli veškeré nároky vyplývající z dalšího prodeje dodaného zboží s výhradou vlastnictví nebo na jiném právním základě v souvislosti s ním. Zboží nesmí být zatíženo nebo nabídnuto jako zástava před splněním platebních povinností. Pokud je zboží dodané s výhradou vlastnictví zadrženo třetí osobou, je zákazník povinen písemně upozornit třetí osobu na vlastnictví dodavatele a neprodleně písemně informovat dodavatele o skutečnosti zadržení. Výhrada vlastnictví se vztahuje i na výrobky vzniklé zpracováním zboží. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, smícháno nebo spojeno s jiným zbožím, nabývá Dodavatel spoluvlastnické právo k takto vzniklému výrobku v poměru k fakturované hodnotě zboží až do doby plnění. Dodavatel má právo požadovat vrácení zboží dodaného s výhradou vlastnictví, které nebylo dále zpracováno, bez dalšího odkladu, pokud je zákazník v prodlení s plněním svých závazků vůči dodavateli déle než 30 kalendářních dnů.

XII. VYŠŠÍ MOC, OMEZENÍ

Za události vyšší moci se považují zejména, nikoliv však výlučně, zastavení výroby, přerušení výroby, přerušení prací, požár, povodeň, zničení strojního zařízení, nedostatek surovin, pracovních sil, energie nebo jiného materiálu, úplné nebo částečné přerušení dodávek, stávka, přerušení dodávek, úřední nařízení nebo jakákoliv jiná překážka, která znemožňuje, zdržuje, omezuje nebo znemožňuje výrobu, dodávku, převzetí nebo užívání. Po dobu trvání události vyšší moci není dodavatel povinen dodávat. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 4 týdny, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy nemůže zákazník požadovat náhradu škody. Dodavatel není povinen uhradit žádné náklady (např. pokuty, které je třeba zaplatit třetí straně), které by měl uhradit zákazník. V případě vyčerpání zdrojů Dodavatele není Dodavatel povinen zajistit chybějící zdroje. Dodavatel je oprávněn snížit dodané množství daného produktu podle svých vlastních požadavků. V takovém případě je Dodavatel zproštěn jakékoliv další povinnosti dodávat.

XIII. ZÁRUKA A ODŠKODNĚNÍ

1. Přesný popis závad a nedostatků musí být předložen písemně a doložen příslušnými důkazy a musí k němu být přiloženy vzorky výrobku, doklady, číslo faktury, sériové číslo/LOT. 2. Objednatel je povinen provést kontrolu zboží do 24 hodin od převzetí zboží, a to výhradně na základě vzorku originálního balení dodavatele. Pokud se nahlášená vada prokáže, může Zákazník podle své volby požadovat snížení ceny nebo se rozhodnout pro výměnu zboží či jeho zpětné převzetí. Zákazník může uplatnit nárok na dobropis nebo náhradní dodávku pouze v případě, že vadné zboží bylo na žádost Dodavatele vráceno. 2. Zákazník může uplatnit nárok na vrácení zboží pouze v případě, že vadné zboží bylo vráceno na žádost Dodavatele. Zákazník je výhradně odpovědný za kontrolu shody zboží. 3. Pokud je Dodavatel povinen splnit zákonný nebo regulační požadavek v souvislosti s nařízením REACH iniciovaný Zákazníkem a pokud je dodávka zpožděna nebo znemožněna z důvodu řádného splnění těchto povinností, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli vzniklou škodu. 3. Dodavatel vylučuje jakoukoli odpovědnost za nároky na náhradu škody a vymáhání pohledávek vzniklých z drobné nedbalosti s ohledem na příznivé ceny, platební podmínky a vysokou úroveň služeb poskytovaných dodavatelem. Odpovědnost Dodavatele za škodu je omezena hodnotou vadné faktury. Pokud si Zákazník přeje postoupit reklamaci třetí osoby Dodavateli, je povinen o tom Dodavatele písemně informovat do 8 dnů od okamžiku, kdy mu byla reklamace oznámena, a to zasláním reklamace třetí osoby a k ní přiložených dokumentů. Případný nedostatek důkazů vzniklý v důsledku pozdního oznámení Zákazníka nese Zákazník.

XIV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Zákazník je oprávněn uvádět Zboží na trh pouze v obalech předepsaných Dodavatelem a opatřených označením, průvodními doklady a návodem k použití vyžadovanými právními předpisy nebo úřady. Odběratel je povinen dodržovat zákonné a jiné požadavky na značení a balení. Dodavatel není povinen odebrat prodané zboží zpět nebo zaplatit Odběrateli náhradu škody, pokud je uvedení jím pořízeného zboží na trh zakázáno nebo omezeno orgány veřejné moci z hlediska množství, času nebo jinak. Pokud je však povinnost vzít zboží zpět uložena orgánem veřejné moci, je Zákazník povinen vrátit zboží v původním obalu Dodavateli na vlastní náklady bez přidání jakýchkoli dalších materiálů, přípravků nebo hotových výrobků. Zjistí-li Odběratel vlastnost zboží, která mu dosud není známa, je povinen o tom Dodavatele neprodleně informovat. Odběratel odpovídá za veškeré škody nebo náklady, které Dodavateli vzniknou v důsledku nedodržení těchto pravidel. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat Dodavatele o všech změnách. Odběratel odpovídá za veškeré škody nebo náklady, které Dodavateli vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti.

XV. ODPAD

1. Dodavatel je oprávněn po splnění smlouvy o dodávkách dodat odběrateli veškerý materiál (např. suroviny, etikety, obalové materiály) dodaný speciálně pro plnění smlouvy a účtovat odběrateli náklady na toto dodání. Pokud Zákazník dodávku nepřevezme, je Dodavatel oprávněn tyto materiály předat specializované společnosti pro nakládání s odpady na náklady Zákazníka. Dodavatel je rovněž oprávněn nechat suroviny určené speciálně pro tuto zakázku řádně odvézt na účet zákazníka v průběhu trvání smluvního vztahu, pokud se staly nepoužitelnými z důvodu opožděné přejímky.

XVI. PŘÍSLUŠNÝ SOUD, NEPLATNOST

1. Příslušným soudem je soud v místě bydliště Dodavatele nebo podle hodnoty věci Městský soud v Budapešti. 2. Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných dodacích podmínek zcela nebo zčásti neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které nejlépe odpovídá hospodářskému účelu.

XVII. ROZHODNÝ JAZYK

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou sepsány v maďarském jazyce, v případě překladu do jakéhokoli cizího jazyka je rozhodující maďarská verze. Ve věcech neupravených těmito VOP mají přednost ustanovení občanského zákoníku a maďarských právních předpisů platných v daném okamžiku. V případě jakéhokoli rozporu mezi vícejazyčnými smlouvami uzavřenými se zákazníkem má vždy přednost maďarská verze dodavatele.